לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900

למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900

למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

Terms & conditions

תנאי המכירה:
התנאים שלהלן יחולו על מגיש הצעה לרכישת הרכב המשתתף בהתמחרות הממוחשבת באינטרנט באמצעות מערכת בידספיריט (אפליקציה ו/או אתר https://crm.cf-law.co.il) (להלן: "המציע"):
· ידוע לי ואני מאשר כי תנאים אלה תקפים לכל פריט/כלי תחבורה שאבחר להשתתף לגביו
· הנני מאשר קבלת הודעות SMS/WhatsApp/MAIL בקשר להצעתי זו ו/או לכל כלי תחבורה/פריט שיוצע בעתיד למכירה
· ידוע לי ואני מאשר כי גם לחיצה לא רצונית ו/או לחיצה בטעות ו/או לחיצה מכל סוג תחשב ללחיצה מרצון ותחייב אותי
· ידוע לי ואני מאשר כי בהתמחרות הממוחשבת ייתכנו תקלות טכניות ולא יהיו לי טענות מכל סוג לרבות אם כלי התחבורה/פריט הוצע פעם נוספת.

1. ידוע למציע כי הצעתו הינה בלתי חוזרת.

2. ידוע למציע שכונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

3. ידוע למציע שכונס הנכסים שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או לקיים תחרות בין המציעים, בכל דרך שימצא לנכון (בין אם באופן ממוחשב באינטרנט ובין אם בזימון המציעים למשרדו, ובכל דרך אחרת), להאריך את המועד להגשת ההצעות, למכור רק חלק מכלי הרכב, וכן לבטל את הליך ההתמחרות, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4. ידוע למציע, כי כל אחד מן הפרטים/כלי תחבורה המוצעים למכירה (להלן: "הרכב") יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS) והאחריות לבדיקת מצבו ותקינות הפרטים והנתונים מוטלת על המציע ועליו בלבד, וכונס הנכסים אינו אחראי למצבו או למתן פרטים בדבר הרכב.

ידוע למציע כי הפרטים הנמסרים על-ידי כונס הנכסים בנוגע לרכב, לרבות אך לא רק, מספר קילומטרים, בעלויות, מקוריות של הרכב, מחירונים, דגם וכל נתון אחר בנוגע לרכב, כפי שנודעו לכונס הנכסים, לרבות באמצעות שמאי, רישיון רכב ואישור זכויות, אינם באחריותו של כונס הנכסים ובמתן הצעתו הוא משקלל את כלל הגורמים והסיכונים, לרבות האפשרות כי המידע שנמסר אינו נכון.
מציע שהצעתו הוכרזה ע"י כונס הנכסים כזוכה, יהא מחויב לחתום על הסכם מכר שנוסח ע"י כונס הנכסים ולמסור אותו לכונס הנכסים וכן להעביר לכונס הנכסים תשלום בגובה 10% מסכום הצעתו הזוכה, כל זאת תוך 24 שעות ממועד הכרזת הצעתו כזוכה.
המציע יודע ומאשר כי הודעה אודות החילוט תשלח אליו באמצעות מייל (MAIL).
ידוע למציע כי ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונס הנכסים ו/או באתר כונס הנכסים (cf-law.co.il) ו/או באתר מערכת בידספיריט (להלן: "הסכם המכר").
ידוע למציע כי המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ ומשך הזמן עד למתן ההחלטה ע"י רשם ההוצל"פ אינו בשליטת כונס הנכסים, וידוע למציע כי הצעתו בתוקף עד למתן החלטת רשם ההוצל"פ ואינה מותנית או מוגבלת בזמן.

9. מציע שהצעתו הזוכה אושרה ע"י רשם ההוצל"פ, מתחייב לשלם לכונס הנכסים בתוך 3 ימים מיום אישור המכירה כאמור, את יתרת סכום הצעתו הזוכה. כמו כן מתחייב המציע לשאת בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות ברכב על שמו.

10. המציע מתחייב להעביר בעלות על כלי התחבורה/פריט הנדון על שמו (הזוכה בהתמחרות) במכרז וכן להוציא כלי התחבורה/פריט מהמחסן תוך 24 שעות מיום הודעת הכונס על שחרור כלי התחבורה/פריט לידיו, כאשר במידה וכלי התחבורה/פריט יוצא במועד מאוחר יותר ישא בהוצאות האחסנה הכרוכות בכך.

11. המציע נותן בזאת את הסכמתו והתחייבותו הבלתי חוזרת, ולפיה, יחויב בתשלום לכונס הנכסים בגובה 10% מסכום הצעתו הזוכה כפיצוי מוסכם, באופן מיידי, בין היתר באמצעות חילוט הפקדון שהפקיד ו/או שילם/אישר בכ"א, וכפי דרישת כונס הנכסים, וזאת במידה ולא יפעל כמפורט במסמך זה ו/או ויחזור בו מהצעתו לאחר שהוכרזה כזוכה ו/או לא יחתום על הסכם המכר ו/או יפר את הסכם המכר מכל סיבה שהיא. כונס הנכסים אף יהא רשאי לנקוט כנגדו בהליכים לגביית הסכום הנ"ל, באם לא יעשה כן.

מבלי לגרוע מן המפורט בסעיף 9 לעיל, ניתנת הסכמתו הבלתי חוזרת של המציע לחברת בידספיריט ו/או לכונס הנכסים לחלט סך כספי בגובה 10% מסכום הצעתו הזוכה באמצעות חיוב כרטיס האשראי שמסר לכונס הנכסים ו/או למערכת בידספיריט.
ידוע למציע כי על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
למען הסר ספק יובהר, כי אין במסמך זה בכדי לגרוע ו/או להחליף את הסכם המכר, כל התנאים וההתחייבויות המפורטים בהסכם המכר נותרו בעינם.
המציע מתחייב כי הפרטים המזהים עימם הוא נרשם ומשתתף במכירה יהיו נכונים ותקינים על מנת שהמכירה תאושר על ידי רשם/ת ההוצאה לפועל.

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר אך פונים לגברים ולנשים כאחד

תנאי השימוש של חברת בידספיריט (ר.א.) בע"מ

ברוכים הבאים לאתר " "cf-law.co.il, שבבעלותה ובניהולה של חברת בידספיריט (ר.א.) בע"מ, ח.פ. 09-8890900, כתובת למשלוח דואר: רחוב דב 9, רמת גן, בדוא"ל: [email protected].

האתר מספק פלטפורמה וירטואלית לבתי מכירות פומביות, גלריות, מוכרי רכבים, כונסי נכסים ומוכרי נכסי נדל"ן או כל עסק אחר אשר יבחר להשתמש במערכת המקוונת של האתר על מנת להעמיד לרשות הציבור את מוצריהם למכירה דרך האתר.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי השימוש של מוכר המוצר ממנו הנך מבצע רכישה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ו/או המוכרים ולשירותים או המוצר שהזמנת דרך האתר ("תנאי המוכר").

מובהר כי המוצרים המסופקים והנמכרים באתר, נמכרים ומסופקים על ידי צדדים שלישיים. האתר הינו פלטפורמה המתווכת בין הגולש למוכר ומכאן שהאחריות על המוצר, טיבו, איכותו תנאי מכירתו ואספקתו על המוכר בלבד. כמו כן באחריות המשתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע רכישה, וזאת טרם הקניה בפועל באתר, לרבות (אך לא רק) לצפות בפריטים באופן פיזי (במועדי ובמקומות כפי שיצוינו בעמוד המכירה), לבדוק את תנאי המכירה אשר הוצגו על ידי הספק, לרבות תנאים בדבר עלויות נלוות למחיר הפריט הנמכר וכיוצ"ב.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהתחייבויות המפורטות בתנאי שימוש אלה, וככל והנך מבצע הזמנת שירות, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

1. הגדרות

1.1. "אתר האינטרנט" או "האתר" – "www.cf-law.co.il" ו/או עובדי בידספיריט, נציגיה, מנהל האתר, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

1.2. "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.

1.3. "ספק" ו/או "מוכר" ו/או "בית מכירות"- הצדדים אשר מתפעלים ומנהלים את המכירות, מספקים ומוכרים את המוצרים הנמכרים באתר.

1.4. "המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות אשר מוצע למכירה באתר.

1.5. "מכירה ישירה"- מכירה בה המחיר קבוע על ידי המוכר מראש ולא ניתן לשנותו.

1.6. "מכירה פומבית"- מכירה בה ייקבע מחיר התחלתי ועל כל משתמש המעוניין בכך יהיה להציע הצעת מחיר, כאשר המציע את המחיר הגבוה יותר בשעת סיום במכירה יהיה זה ש"יזכה" במכירה.

1.7. "פורטלים"- תחומי מכר באתר.

1.8. "בידספיריט" או "החברה" – חברת בידספיריט (ר.א.) בע"מ.

1.9. "כונס נכסים" או "הכונס" או "נאמן" או "מנהל עיזבון" – מוכר אשר ממונה מטעם בית משפט ו/או רשות ההוצאה לפועל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת לשם מכירת מוצר, המעמיד מוצר למכירה באתר בדרך של התמחרות.

2. שירותים המוצעים על ידי האתר

2.1. האתר מספק פלטפורמה המאפשרת למוכרים ומשתמשים להתקשר ביניהם לשם רכישת מגוון רחב של מוצרים מתחומים שונים, כגון פורטל האומנות אשר מכיל פרטי אומנות, עתיקות ואספנות, פורטל הרכבים בו קיים מגוון רחב של רכבים למכירה ופורטל הנדל"ן בו נמכרים בעיקר נכסים מכינוס נכסים.

2.2. כל שירות ו/או מוצר אשר יהיה מוצע למכירה באתר על ידי מוכר, יהיה ממוקם בעמוד ייעודי (להלן: "דף רכישה") בהתאם לפורטל אליו הוא משתייך, ובו יינתן מידע אודות אותו השירות ו/או המוצר ודרך רכישת השירות ו/או המוצר.

2.3. האתר מאפשר למשתמשים לתת הצעות לרכישה במסגרת מכירות פומביות וכן קנייה ישירה של מוצרים מן המוכרים באתר. במכירות פומביות, לעתים תינתן האפשרות להגיש הצעת מחיר עוד טרם תחילת המכירה (להלן: "הצעות מוקדמות").

2.4. הצעות מוקדמות, הצעות במכירות מבוססות זמן, הצעות חיות וקניות של פריטים שביצעת דרך האתר או השירות יהיו מחייבות, ובמידה והגשת הצעות כאמור והן נבחרו להצעות הזוכות, תהיה חייב לממשן. ביטול של הצעות/קניות אפשרי בהתאם למדיניות המוכר ובהתאם לתנאי שימוש אלה.

2.5. ידוע לך שהמוכר אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, אף לאחר מועד המכירה, להאריך את המועד להגשת הצעות, להאריך את זמן ההתמחרות וכן לבטל את הליך ההתמחרות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לדין.

2.6. יודגש, כי הן המחיר ההתחלתי והן מחיר המוצר המוצע על ידי המשתמשים במכירות הפומביות הינו מחיר נטו למוצר בלבד, ועליו יוספו עמלות, דמי משלוח ומע"מ כמפורט בעמוד הרכישה של כל מוצר ובהתאם לתנאי השימוש של כל בית מכירות.

2.7. בחלק מהפורטלים תידרש לעבור אישור מוקדם על ידי בית המכירות על מנת להיכנס לעמודי בתי המכירות ולהשתתף במכירות בהם.

2.8. על מנת להשתתף בפורטל הרכבים והנדל"ן, תידרש לעמוד בתנאי הסף אשר יוגדרו על ידי כל בית מכירות, ולבצע את הפעולות הנדרשות עבור כך (אישור תנאי מכירה, הפקדת פקדון, מסירת פרטי אשראי וכד'), והכל בהתאם לתנאי השימוש של כל בית מכירות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ("תנאי מכירה").

2.9. תמונות המוצרים בדף הרכישה באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל באתר. מובהר כי כל התמונות המופיעות באתר מועלות ומסופקות על ידי המוכרים אשר מצהירים כי הינם בעלי הזכויות המלאים בתמונות אלו.

2.10. מובהר לך כי אינך רשאי להשתמש בשירותים המוצעים לך על ידי האתר בקשר עם סוגי העסקים או השיטות העסקיות המפורטות בדף אינטרנט זה (או כל קישור שעודכן לאחר מכן): https://stripe.com/fr/restricted-businesses

3. הליך המכר במכירות רכבים

3.1. עם זכייתך בהתמחרות הנך מתחייב להעביר למוכר סך של 10% מסכום הזכייה, באופן מידי אך לא יאוחר מהמועדים אשר נקבעו לכך על ידי המוכר בתנאי המכירה וכן לחתום באופן מידי על הסכם המכר בנוסח שיומצא עבורך ע"י המוכר מפרסם ההתמחרות.

3.2. ידוע לך והנך מתחייב באופן בלתי חוזר, כי במידה ותחזור בך מהצעתך לרכישת רכב במסגרת התמחרות באתר ו/או לא תפעל כמפורט לעיל, תהיה מחויב לשלם למוכר סך קבוע ומוסכם בגובה של 10% מסכום הזכייה זאת באופן מידי לפי דרישת המוכר גם במידה ולא חתמת על הסכם המכר, ובמידה ולא תעשה כן יהיה המוכר רשאי לנקוט כנגדך בהליכים לגביית הסך הנ"ל.

3.3. מבלי לפגוע באמור לעיל, הנך מאשר כי בנסיבות האמורות בסעיף 3.2 לעיל, רשאים חברת בידספיריט ו/או כונס הנכסים לחלט לטובת המוכר סך 10% מסכום הזכייה באמצעות חיוב כרטיס האשראי שלך, כפי שמסרת/תמסור למערכת בידספיריט.

3.4. ידוע לך כי המוכר יהיה רשאי לקיים התמחרות אינטרנטית ו/או פרונטאלית ו/או טלפונית למכירת כלי הרכב לפי שיקול דעתו.

3.5. ידוע לך כי כלי הרכב או מי מהם יימכרו במצבם הפיזי והמשפטי הקיים, כפי שהם AS-IS ובאחריות הקונה לבדוק את כל המידע ו/או הפרטים לגבי הרכב לפני קנייתו, לרבות לגשת למיקום שבו הרכב מאוחסן ולצפות בו. כל מידע שנמסר על ידי הכונס נמסר כשירות בלבד ואינו מחייב את כונס הנכסים.

3.6. ידוע לך כי הצעתך לרכישת רכב הינה בלתי חוזרת, וכי מכירת כלי הרכב במסגרת התמחרות באתר מותנית בזכות פדיון של החייב ואישור המוכר ו/או הזוכה בתיק ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט וכפופה לאישור כבוד רשם ההוצאה-לפועל ו/או הגורם השיפוטי המתאים לעניין.

3.7. ידוע לך כי החברה מאפשרת לסוחרי רכב וכונסי נכסים להציע רכבים למכירה באמצעות האתר ("שירות סוחרים וכונסים"). החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לך ו/או למי מטעמך, במישרין או בעקיפין, בקשר עם שירות סוחרים וכונסים ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בקשר עם שירות זה. שירות הסוחרים והכונסים הינו באחריותם הבלעדית של הסוחרים והכונסים המפעילים אותם, ובידספיריט לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירותים אלו.

3.8. ידוע לך ומוסכם עליך כי החברה אינה אחראית לעמידתם של סוחרי הרכב והכונסים בדרישות החוק הרלבנטי. האחריות הבלעדית לבירור עמידתם של סוחרי הרכב והכונסים בדרישות החוק הינה עליך בלבד.

3.9. עוד מובהר כי החברה אינה אחראית למצגים ו/או הבטחות ו/או התחייבויות אשר ניתנות על ידי סוחרי הרכב ו/או הכונסים ואין על החברה כל חובה לבדוק ולוודא את נכונותם ודיוקם של מצגים ו/או הבטחות ו/או התחייבויות אלו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לך בגין הפרה של מי מסוחרי הרכבים ו/או הכונסים של מי מהמצגים ו/או ההבטחות ו/או ההתחייבויות שלהם.

3.10. מובהר כי באחריותך המלאה לקרוא ולהבין את תנאי המכירה לפני ההרשמה והשתתפות במכירה. בידספיריט אינה צד לתנאי המכירה ואינה ערבה לכיבודם על ידי המוכר ו/או הכונס. תנאי המכירה מסדירים את מערכת היחסים שבין הקונה למוכר. תנאי המכירה גוברים על התנאים בהסכם זה.

4. הליך המכר במכירת דירות ו/או נכסי נדל"ן מכינוס נכסים או עזבון

4.1. על מנת להשתתף בתהליך רכישה של הכס מכינוס נכסים ו/או עיזבון ו/או אחר, ייתכן שתידרש על ידי המוכר הרלבנטי לחתום על טופס הרשמה או מסמכי הצעה לרכישת אותו נכס ("ההצעה"). ידוע לך כי ההצעה לרכישת הדירה ו/או נכס הנדל"ן הינה בלתי חוזרת, אך היא מותנית באישור מנהלי העזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או בית המשפט לענייני משפחה ו/או גורם שיפוטי מוסמך אחר וכפופה לאישור הגורם השיפוטי המתאים לעניין.

4.2. ידוע לך והנך מתחייב באופן בלתי חוזר, כי במידה ותחזור בך מהצעתך לרכישת דירה ו/או נכס נדל"ן במסגרת התמחרות באתר ו/או לא תפעל כמפורט לעיל, תהיה מחויב לשלם למנהלי העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או המוכר סך קבוע ומוסכם בגובה של 10% מסכום הזכייה זאת באופן מידי לפי דרישת מנהלי העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן, ובמידה ולא תעשה כן יהיה מנהל העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או המוכר רשאי לנקוט כנגדך בהליכים לגביית הסך הנ"ל, והנך מוותר בזאת על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד הליך כאמור.

4.3. עם זכייתך בהתמחרות באתר הנך מתחייב לחתום באופן מידי על הסכם מכר בנוסח שפורסם ע"י מנהלי העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או המוכר.

4.4. ידוע לך כי מנהלי העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או המוכר יהיו רשאים לקיים התמחרות אינטרנטית ו/או פרונטאלית ו/או טלפונית למכירת הדירה ו/או נכס הנדל"ן לפי שיקול דעתם.

4.5. ידוע לך כי הדירה ו/או נכס הנדל"ן נמכרים במצבם הפיזי והמשפטי הקיים, כפי שהוא AS-IS.

4.6. ידוע לך כי מנהל העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או המוכר אינם אחראים או מודעים לתקינותם ושלמותם ו/או למצבם הפיזי ו/או המשפטי ו/או התכנוני ו/או לכל פגם אחר בדירות ו/או בנכס הנדל"ן, באם גלוי או נסתר.

4.7. ידוע לך והינך מסכים לכך כי תנאי ההצעה גוברים על האמור בתנאי שירות כלליים אלו.

5. הגבלת אחריות האתר

5.1. המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו.

5.2. התוכן מוזן לאתר על ידי צדדים שלישיים ו/או מועבר על ידם לגורם האתר לצורך הזנה בלבד ומפורסם ללא בדיקה מקדימה.

5.3. אתר בידספיריט הינו פלטפורמת תיווך אלקטרונית בין כונסים, מנהלי עיזבונות, נאמנים ומוכרים, לבין קונים. האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).

5.4. בכפוף לכל דין החל על ההתקשרות שבין המשתמש לאתר, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, דירקטורים, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או נציגיה לא ישאו באחריות בגין (א) נזק כלשהו (ישיר או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ביחס לשימוש שנעשה על ידי המשתמש (בין במישרין ובין בעקיפין) באתר ו/או בשירותים; (ב) כל תקלה, שגיאה או מחדל של האתר ו/או השירותים; (ג) כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מקרי, מיוחד, עונשי או נזק עקיף אחר תחת כל תיאוריה משפטית עקב גישה לאתר או לשימוש בו ו/או שימוש בחלק כלשהו של השירותים או עקב כל הפרעה לגישה לאתר או לשימוש בו, גם אם ידעה החברה על אפשרות של נזקים כאמור.

5.5. החברה מאפשרת לכונס, מנהל עזבון, נאמן ו/או מוכר אשר מעוניין בכך, לבצע סליקה מקוונת של כרטיסי אשראי, לצורך גבית תשלומים מהמשתמשים ("הסליקה"). לצורך סליקה והתממשקות לחברות סליקה, עושה החברה שימוש בספקים וצדדים שלישיים אחרים, כגון Stripe, קארדקום, Payme ו/או PayPal ("ספקים"). מובהר, כי החברה אינה מבטיחה את איכותם של הספקים ואינה אחראית לפעילותם התקינה ו/או השוטפת של הספקים. החברה תהיה פטורה מכל נזק אשר ייגרם למוכר ו/או למשתמשים בקשר עם עסקאות המבוצעות בעזרתם של הספקים. עוד מובהר כי המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי לשימוש אשר הוא עושה בכרטיס האשראי ו/או באמצעי תשלום מקוונים וכי החברה לא תהא אחראית לכל נזק בקשר עם כך לרבות בגין זליגת פרטים, גניבה וכד'.

5.6. במידה והחברה תימצא אחראית לכל נזק שייגרם לך בעקבות שימושך באתר ו/או הקשור בדרך כלשהי לשימושך באתר ו/או בשירותים, אזי אחריות החברה לא תעלה בכל מקרה ובמצטבר על הסכום הכולל ששולם על ידך לחברה בגין השימוש באתר ו/או בשירותים במהלך תקופה של שנים עשר (12) חודשים שקדמו באופן מיידי לאירוע שהביא לתביעה הרלוונטית, או, במידה ולא שולם כל סכום כאמור, על סכום של מאה דולר (US$ 100). הגבלת האחריות מוסכמת בזאת, ומשקפת את הקצאת הסיכון בין הצדדים.

5.7. כל התכנים אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של הכותב, שאינו האתר, ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל ענין משפטי ו/או מקצועי ו/או חשד לעניין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.

5.8. להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי הרוכש ו/או ההשתתפות במכירות באתר, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש או שרוכש המוצרים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.

5.9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

5.10. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.

5.11. האתר אינו מתחייב לפעילות רציפה ותקינה שלו או לביצוע העסקה. כך גם, האתר לא יישא באחריות עבור תקלות שעלולות לנבוע מהעברת מידע מהקונים למוכר או מהמוכר לקונים.

5.12. האתר מהווה פלטפורמה בלבד, ואינו אחראי לתקינות ונכונות פרסום ושינוי המחירים, המועדים או כל מידע אחר הנוגע למכירות.

5.13. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום משתמשים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.14. בית המכירות יהא רשאי לחסום משתמשים ו/או לבצע חסימה מקומית (כהגדרתה להלן) בהתאם לעילות המפורטות מטה. מובהר ומוסכם כי חסימת משתמש על ידי בית המכירות בגין העילות המפורטות להלן, גלויה לכלל המוכרים באתר, והריני כמשתמש, מצהיר כי לא תהיה לי טענה ו/או דרישה בעניין זה.

5.14.1. בית המכירות יהא רשאי לחסום משתמש, בהתאם לתנאים להלן:

5.14.1.1. משתמש אשר זכה במכירה ישירה ו/או פומבית ולא ביצע את התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר ובהתאם לנוהל הקבוע על ידי בית המכירות הרלוונטי, לרבות מועד התשלום, אלא אם הוסכם אחרת מול בית המכירות ואושר על ידו בכתב.

5.14.1.2. משתמש אשר הפר את תנאי השימוש, לרבות אך לא רק, שימוש שאינו פרטי ואישי באתר וחוסר התאמה בין פרטי המשתמש לבין פרטי המציע במכירה, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של בידספיריט.

5.14.2. בית מכירות יהא רשאי לבצע התעלמות מקומית למשתמש (קרי, המשתמש לא יוכל להשתתף ברכישה ישירה ו/או פומבית בבית המכירות הרלוונטי), כאשר ההתעלמות המקומית אינה גלויה כלל למוכרים באתר, והכל בהתאם לתנאים להלן:

5.14.2.1. משתמש אשר זכה במכירה ישירה ו/או פומבית, ולא ביצע את התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר ובהתאם לנוהל הקבוע על ידי בית המכירות הרלוונטי;

5.14.2.2. משתמש אשר מעליב, מטריד או פוגע בבית מכירות;

5.14.2.3. משתמש אשר הפר את תנאי המכירה של בית המכירות, אותם אישר לצורך ההשתתפות במכירה ישירה ו/או פומבית, וזאת מבלי לקיים שיח ו/או בירור מול בית המכירות ו/או להתריע בפני בידספיריט, בטרם ההשתתפות בפועל במכירה הישירה ו/או הפומבית, על תנאי המכירה של בית המכירות לרבות, תנאי אחריות, מצגים, אותנטיות המוצר, מצבו הפיזי של המוצר וכד'.

5.14.2.4. משתמש אשר התנהג בצורה שאינה הגונה מול בית המכירות ו/או בנוכלות לרבות אך לא רק, בניסיון להוציא כספים מבית המכירות בטענות שווא, ביטול תשלום לאחר שפריט נשלח מבלי החזרתו לבית המכירות, ומקרים נוספים אשר מסבים נזק כספי לבית המכירות שלא בתום לב מצד הקונה.

5.14.2.5. משתמש שהוטל עליו התעלמות מקומית על ידי בית המכירות, ומשתמש בחשבון של אחר או פתח חשבון חדש בפרטים של אחר.

5.14.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלבית המכירות קיים בנוסף לאפשרות החסימה ו/או התעלמות מקומית, כלים נוספים המאפשרים להגביל את רכישות המשתמש בבית המכירות, כגון, הגבלת סכום הצעת רכישה על ידי המשתמש וכלים נוספים. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לי טענה ו/או דרישה בעניין זה.

5.14.4. המשתמש ובית המכירות מצהירים כי הם פוטרים את בידספיריט והאתר מכל טענה ו/או דרישה ו/או נזק מכל סוג, לרבות הוצאת דיבה, הלבנת פנים, לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב, ככל שאלו עלולים לקום עקב ביצוע חסימה ו/או התעלמות מקומית של משתמש. מובהר, כי החברה והאתר לא יישאו באחריות בגין (א) נזק כלשהו (ישיר או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ביחס לשימוש ועקב חסימה ו/או התעלמות מקומית; (ב) כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מקרי, מיוחד, עונשי או נזק עקיף אחר תחת כל תיאוריה משפטית עקב שימוש בחסימה ו/או התעלמות מקומית, גם אם ידעה בידספיריט ו/או האתר על אפשרות של נזקים כאמור.

5.14.5. המשתמש ובית המכירות מצהירים כי הם נושאים בכל האחריות לתהליך המכירה וביצוע החסימה ו/או ההתעלמות המקומית, והם מתחייבים לשפות את בידספיריט ו/או האתר על כל נזק שנגרם להם בקשר עם זה.

5.14.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את בידספיריט בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לבידספיריט, שמקורן עקב האמור בסעיף 5.14 זה, וזאת בתוך 7 ימים מקבלת דרישתה הראשונה של בידספיריט. כמו כן המשתמש יפצה וישפה את בידספיריט, במלוא הסכומים בגינם חויבה לשלם על-פי פס"ד שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה ו/או אבדן ו/או נזק ו/או הפסד מהם פטורה בידספיריט על-פי האמור בתנאי השימוש, וכן בגין הוצאות אשר בידספיריט נשאה בהן לשם ההתגוננות מפני התביעה כאמור. בידספיריט תודיע למשתמש אודות קבלת תביעה ו/או דרישה מבית מכירות, וזאת על מנת לאפשר למשתמש להתגונן מפניה. במקרה של קבלת תביעה או דרישה מבית מכירות כאמור, תעביר בידספיריט את מסמכי התביעה/ דרישה למשתמש עם היוודע לה הדבר, והמשתמש יהיה רשאי להתגונן בפני התביעה/דרישה באמצעות עורכי דינו וישתף פעולה עם בידספיריט, במסגרת ניהול ההגנה.

5.14.7. בידספיריט תפעל לסייע ביישוב מחלוקות בין משתמשי האתר לבין בתי המכירות ככל שביכולתה, אך אין בכך משום קבלת אחריות כלשהי.

5.14.8. מובהר כי בכל מקרה שתהיה מחלוקת בין משתמש לבין בית מכירות, בידספיריט תפעל על פי פסק דין חלוט.

5.15. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

5.16. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום באתר.

5.17. החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המוכרים, רמת השירות של המוכרים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.

5.18. בידספיריט שומרת לעצמה את הזכות לחסום טכנית את האפשרות של משתמש למתן הצעות מחיר על הפריטים שלו המוצעים למכירה, ולא תהיה למשתמש או לבית המכירות הרלוונטי תלונה ו/או טענה כלשהי כלפי בידספיריט בנושא, לרבות אך לא רק, בגין אובדן רווחים.

5.19. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את האתר ואת בידספיריט. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, לרבות תנאי שימוש של כל בית מכירות, כונס, נאמן ו/או מנהל עיזבון (בסעיף זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתנאי שימוש אלה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי שימוש אלה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות בידספיריט ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות בידספיריט ו/או האתר.

5.20. תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי שימוש אלה עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר לרבות תנאי שימוש אלה בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את בידספיריט. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

6. רישיון שימוש מוגבל

6.1. בכפוף לכך שתציית לתנאי שימוש אלה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל ואישי בשירותי האתר.

6.2. השימוש באתר ובשירות לכל צורך שהוא כפוף לחוקי מדינת ישראל, ולתקנות המקומיות החלים על אזרחיה. בהסכמה לתנאים אלו, הנך מתחייב למלא אחר כל החוקים המקומיים, חוקים ארציים ותקנות הנוגעים לשימוש באתר או לשירות בכלל ולמכירות פומביות באינטרנט בפרט.

6.3. כל משתמש רשאי להחזיק חשבון אחד בלבד.

6.4. עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.

6.5. משתמש שנחסם, חל עליו איסור מוחלט להשתמש בחשבונות של אחרים או לפתוח חשבון חדש בפרטים של אחרים.

6.6. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שנשמר אודותיך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

6.7. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.

6.8. האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

6.9. במידה והינך רוצה למחוק את חשבונך, עליך ליצור עמנו קשר במייל [email protected]. יודגש, פרטי ההצעות של המשתמש לא יימחקו והמשתמש יחוייב לפיהם בהתאם לתנאי התקנון.

6.10. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

6.11. בעת שימושך באתר הנך מתחייב שלא: (א) לבצע או לנסות לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, המבנה הבסיסי, הרעיונות או האלגוריתמים של האתר; (ב) לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על האתר או תכניו; (ג) להעתיק, להשכיר, להחכיר, להפיץ, להעביר או לאפשר כל שימוש באתר על ידי צד שלישי; (ד) להשתמש באתר לצורך שיתוף פעולה עם צד שלישי; (ה) לפרוץ, להפריע או לשבש את פעילות האתר או לנסות בכל דרך אחרת לקבל גישה לא מורשית לאתר; (ו) לבצע כל מניפולציה או ניסיון לתמרן את מחיר המכירה של מוצר הנמכר במכירה פומבית ו/או כל הליך התמחרות המבוצע באתר בכל אמצעי, לרבות באמצעות מתן הצעות מחיר על ידי משתמשים אחרים, או הנחיית אחרים להציע הצעה לרכישת מוצר; (ז) משתמשים אשר מוסרים פריטים למכירה לבתי המכירות, מתחייבים לנהוג בצורה הוגנת ולא לבצע כל מניפולציה או ניסיון לתמרן את מחיר המכירה של המוצרים המוצעים על ידם למכירה באמצעות בתי המכירות.

6.12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ניתן להשתמש באתר באופן פרטי ואישי בלבד. חל איסור למכור את השירות, להשכירו, להעמידו לרשות אחר או לשלבו בתוך שירות אחר אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מאת בידספיריט, בכתב ומראש. חל איסור להשתמש בשירות על מנת להציע שירות משל עצמך לצדדים שלישיים. אינך רשאי להעתיק, לשמור או להשתמש במידע ממאגרי המידע של האתר ו/או בידספיריט, מלבד לשימוש פרטי ואישי באתר. כמו כן, חל איסור על כל חריגה בין פרטי המשתמש לבין פרטי המציע (שם, מספר ת.ז, מספר כרטיס אשראי וכו'). חל איסור להשתמש בשירות באופן שלא הותר במפורש בתנאים אלה.

7. מדיניות פרטיות

אנו נשתמש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. בהסכמתך לתנאי השימוש בשירות הנך נותן את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות.

לצפייה במדיניות הפרטיות לחץ כאן .

8. בעלות בקניין הרוחני

8.1. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של אחרים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

8.2. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ו/או האתר בעל זכויות שימוש בהם והם מוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

8.3. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

8.4. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית, אלא אם התקבל אישור בכתב מהחברה לעשות שימוש בחומריה.

9. אופן התשלום ואישור הרכישה

9.1. כלל הסכומים המוצגים במכירות הישירות כוללים מע"מ, למעט חלק מכלי הרכב ונכסי הנדל"ן הנמכרים באמצעות האתר, וכן מכירות פומביות בפורטל האומנות לגביהם ייתכן ותידרש תוספת מע"מ על סכום הזכייה או על עמלת בית המכירות כפי שיצוין בדף המוצר ו/או בתנאי המכירה של בעלי החנויות הרלוונטיים, על אחריות המשתמש לוודא ולברר זאת מול המוכר ו/או הכונס ו/או הנאמן ו/או מנהל העיזבון, בהתאם לעניין.

9.2. בכל מכירה פומבית, יופיע בעמוד הרכישה ו/או בתנאי השימוש של בית המכירות פירוט אודות תנאי התשלום ורכיבי המחיר.

9.3. מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, הינם מחירים התקפים לרכישה באתר בלבד.

9.4. המחירים מופיעים באתר בדולרים (USD) ,בשקלים, באירו (EUR), או ברובל (RUB), ויום קביעת שער מטבע המכירה ישתנה בהתאם לתנאי השימוש של בתי המכירות כפי שמפורסמים בעמוד המכירה ובעמוד בית המכירות על ידי המוכר.

9.5. המוצרים יסופקו לך על ידי המוכרים באתר, במידה והלקוח מילא את פרטיו והשלים את תהליך הרכישה ו/או זכה במכירה הפומבית, והכל בכפוף לכל דין.

9.6. מובהר, כי חלק מהליכי המכירה יכולים להתעכב ו/או להתבטל עקב צו שיפוטי הניתן על ידי גורם מוסמך.

9.7. ייתכן ובעת בעת ביצוע הזמנת המוצרים, המשתמש יידרש לספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש. במידה ותידרש לספק פרטים כאמור, הנך מתחייב לספק פרטים מדויקים ולפי כל דין.

9.8. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

9.9. הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר ובהתאם לנוהל הקבוע על ידי בית המכירות הרלוונטי.

9.10. רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

9.11. הנך מתחייב לשמור על פרטי הסיסמא ושם המשתמש שלך. מובהר, כי פעילות שכללה כניסה לחשבונך באמצעות הסיסמא תחייב אותך.

10. הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזרת המוצרים שנרכשו

10.1. זכות הביטול של עסקה תקפה ביחס לעסקאות וצרכנים אליהם מתייחס חוק הגנת הצרכן לרכישות אשר בוצעו במדינת ישראל. לתשומת ליבך, חלק מהעסקאות באתר אינן נמצאות תחת תחולת חוק הגנת הצרכן ומדיניות הביטול ביחס לעסקאות אלה תהיה בהתאם לתנאי המכירה להם הסכמת בהשתתפותך במכירה. כאשר מדובר במכירות פומביות, לא כל שכן, בהליך התמחרות עבור מוצרים המוצעים למכירה על ידי כונס, נאמן ו/או מנהל עיזבון, ייתכן וחוק הגנת הצרכן לא יחול עליהם, וכך גם לא יחולו הוראות הביטול כמפורט להלן.

10.2. מדיניות ביטול במכירות רכבים: מדיניות הביטול תהיה בהתאם לתנאי המכירה ו/או תנאי ההשתתפות בהליך המכר של כונס הנכסים ו/או מוכר הרכבים כפי שפורסמו עבור כל מכירה.

10.3. מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, על פי רוב, העסקאות באתר מתבצעות בדרך של מכירה פומבית או התמחרות ללא זכות ביטול. ואולם, בעסקאות ישירות בהן משתמש רוכש מוצר ישירות מאת מוכר בעסקת "מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") תהיה עשוי להיות זכאי לביטול העסקה, בהתאם להוראות ס'14ג' לחוק . כדלקמן:

"בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי המוכר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי המוכר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה."

10.4. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. יובהר כי כמפורט בהרחבה בתנאי שימוש אלה, האתר הינו פלטפורמה המתווכת בין משתמש למוכר ומכאן שהאחריות בגין ביטול עסקה ו/או יישום חוק הגנת הצרכן חל על המוכר בלבד והנך נדרש לפנות אל המוכר ישירות בהתאם לפרטי הקשר עמו המפורסמים בתנאי המכירה של המוכר הרלוונטי בלבד. הנך מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כנגד האתר בגין כך.

10.5. על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 2.5% מסכום עסקת האשראי.

11. הזנת פרטי אשראי

11.1. כחלק מתנאי הרישום כמשתמש באתר ולשם השתתפות במכירות באתר, יתכן כי יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי כאמצעי תשלום ("הכרטיס").

11.2. הכרטיס חייב להיות בבעלות המשתמש ו/או מי מטעמו בלבד, ובלבד שניתן למשתמש אישור להשתמש בכרטיס שאינו על שמו.

11.3. במועד הרשמה למכירה מסוימת באמצעות האתר , ובהתאם לתנאי המכירה שיקבעו ע"י המוכר, תיתפס מסגרת של הסכום אשר יהיה נקוב בתנאי המכירה מטעם המוכר, עבור בדיקת תקינות כרטיס ו/או פקדון עבור השתתפות במכירה. סכום המסגרת שתידרש/פקדון, נקבע ע"י המוכר או החברה ועשוי להשתנות ממכירה למכירה.

11.4. על מנת לאשר את רישום המשתמש, חובה כי הכרטיס יהיה תקין, מוכר ובתוקף מעודכן וכי תהיה מסגרת פנויה לחיוב בגובה הנדרש עבור המכירה/מכירות אליהן נרשם המשתתף. בתום המכירה, ולא יאוחר מ-30 ימים מרגע ההרשמה למכירה בפועל ותפיסת המסגרת, יוחזר הסכום ליתרת הכרטיס.

11.5. מובהר כי הזנת פרטי כרטיס מזויפים או שאינם של המשתמש ו/או מי מטעמו עשויים להוות עבירה על החוק וכי החברה ו/או המוכר רשאים לדווח לרשויות ו/או לפעול באפיקים משפטיים אחרים, על פי שיקולם הבלעדי וכי למשתמש לא תהא ציפייה הגיונית לפרטיות במקרה כאמור.

11.6. הסרת/עדכון הכרטיס מחשבון המשתמש תתאפשר רק במידה ולא בוצעו התחייבויות באמצעותו או לאחר פירעון תשלומים שהמשתמש התחייב להן באמצעותו, לאמור, כאשר למשתתף ישנן הצעות מוקדמות במכירות עתידיות או שהמשתמש רכש פריטים שטרם התקבל תשלום עבורם.

11.7. פרטי הכרטיס ישמרו באתר באופן מאובטח, מוצפן וחסוי, בהתאם לתקן סליקת אשראי מקובל באתרי אינטרנט.

11.8. מובהר כי שמירת פרטי הכרטיס, תשלומים באמצעות הכרטיס והליכי ההשתתפות ורכישה יעשו ויהיו בכל עת בכפוף לדין המקובל.

11.9. מובהר כי החברה אינה, ולא תהא בשום שלב, אחראית להליך המכירה, לעלויות השתתפות או לתשלומים שייגבו מהכרטיס עבור רכישות כלשהן מטעם המוכר.

11.10. מובהר כי כל עניין הנובע או קשור לרכישה ו/או השתתפות במכירה, לרבות מיסוי, הנפקת קבלה, אופן חיוב, החזרים, זיכויים וכל היוצ"ב, יהיה באחריותו הבלעדית של המוכר בכפוף לתנאי השימוש בשירותי החברה, ולחברה אין ולא תהא כל חבות או אחריות, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש בנושאים אלו.

11.11. בחלק מהמכירות יוכל המשתמש לשלם באמצעות אמצעי התשלום שהוזן במערכת בתום המכירה, וזאת בכפוף לתנאי המכירה.

11.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר למוכר לחייב את המשתמש באמצעות אמצעי התשלום, במלוא תשלום הזכיה/ות של המשתמש במכירה של המוכר, ככל שהמשתמש לא יסדיר את התשלום מול המוכר לאחר הזכייה ובכפוף למועדים שנקבעו בתנאי המכירה.

11.13. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך, כי המוכר יהא רשאי, ללא הודעה מוקדמת ו/או נוספת למשתמש לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בקשר עם תשלומים אשר המשתמש חייב בתשלומם ובקשר עם תשלום על עסקת מכירה אשר הושלמה בהתאם לתנאי המכירה. המשתמש מתחייב להכיר ולהתמצא בתנאי המכירה הרלבנטית.

11.14. המוכר יהא רשאי, על סמך שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או לדחות השתתפות של משתמש כלשהו, והחלטה זו לא תהא באחריותה או שליטתה של החברה.

12. משלוח מוצרים

המחירים באתר אינם כוללים משלוח ו/או דמי משלוח, אותו יש לשלם באופן פרטני בנוסף לסכום הזכייה ו/או כפי שיצוין על ידי המוכר.

13. עדכון תנאי ההתקשרות

13.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי לתת הודעה מראש והנך נדרש לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת.

13.2. כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.

14. שיפוי

14.1. הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.

14.2. כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, האתר יהיה זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

15. מקום השיפוט

כל מחלוקת בינך ובין החברה תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד. מובהר כי האמור בסעיף זה, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

16. חתימה אלקטרונית

ידוע לך כי האתר מאפשר התקשרויות משפטיות בין רוכשים, מוכרים, כונסים וכד' על ידי שימוש באמצעים אלקטרונים, במדיה אלקטרונית ובאופן מקוון לרבות חתימה אלקטרונית, סריקה של חתימה וכיו"ב ("אמצעים אלקטרוניים"). הנך מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לשימוש באמצעים אלקטרוניים לשם כריתת הסכמים, מתן הצעות, המצאת הודעות וכן ביצוע עסקאות. בכפוף לחוק החל, הנך מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי חוק או תקנה, לחתימה מקורית (שאינה אלקטרונית) או תנאים אחרים הדרושים להכרה בחתימה אלקטרונית כגון סדרי רישום ושמירה וכן העברת העתקים. זאת ועוד, ידוע לך כי האתר עושה שימוש בשירותים של ספק חיצוני לשם ייעול תהליך החתימה האלקטרוני ובנית טופס חתימה דיגיטלי. הנך מסכים בזאת למסירת פרטיך הרלבנטיים לספק האמור לצורך בנית טופס החתימה הדיגיטאלי.

17. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

17.1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם כתובת למשלוח דואר רשום עם אישור מסירה: רחוב דב 9, רמת גן, ובדוא"ל: [email protected].

17.2. המצאת מסמכים תהווה מסירה משפטית והמצאה כדין: (א) עם קבלת אישור מסירה אם נעשתה בדואר רשום; (ב) מיד על ידי הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו; (ג) בתוך 5 ימי עסקים מן המשלוח בדואר ישראל לכתובתו של משתמש הרשומה בתעודת הזהות ; או (ד) באופן מידי אם נעשתה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי המשתמש בתהליך הרישום.